top of page
hands-2847508.jpg

活動

我們不定時安排多采多姿的活動及賽事, 讓學員從活動中學習、分享及精進實力,與各校交流會也陸續推辦中。

旋風 2019 聖誕賽

12月24日 (星期二)

3W0C0379.jpg
3W0C0387.jpg
3W0C0384.jpg
3W0C0383.jpg
3W0C0375.jpg
3W0C0376.jpg
3W0C0368.jpg
3W0C0350.jpg
3W0C0362.jpg
3W0C0308.jpg
3W0C0305.jpg
3W0C0294.jpg
3W0C0286.jpg
3W0C0261.jpg
3W0C0380.jpg
3W0C0329.jpg
3W0C0322.jpg
3W0C0319.jpg
3W0C0246.jpg
3W0C0313.jpg
3W0C0309.jpg
3W0C0198.jpg
3W0C0233.jpg
3W0C0203.jpg
3W0C0207.jpg

WE GO MALL - 乒乓樂滿FUN

3月30及31日 (星期六及日)

九龍樂善堂 -  乒乓球繽紛同樂日

1月26日 (星期六)

樂善堂 - 乒乓球隊精英訓練

bottom of page